+10 poäng!

Poäng:

title-img First Steps

Projektverktyg

Jämställdhetsintegrering och genus i mitt projekt?

Att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i ditt forskningsprojekt kan ge bättre resultat, lösningar och effekter, samt stärka projektets team. Det kan även vara avgörande för att få ett projekt beviljat.

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande för att forma samhället och sina egna liv. Att arbeta med genus och jämställdhet innebär att kvinnors och mäns lika villkor beaktas. Idag framför både nationella och internationella forskningsfinansiärer krav på att genusperspektivet ska integreras i projekten samt en redovisning hur genus är relevant i projektets innehåll och organisation.

Hur gör jag?

I många forskningsprojekt kan det till en början verka som att problem, resultat och lösningar är könsneutrala, det vill säga att det inte finns någon skillnad i hur de påverkar män och kvinnor. Men både projektgenomförandet och resultatet kan vid en grundligare undersökning visa sig påverka kvinnor och män på olika sätt. Genom att bedriva forskning och innovation där kvinnors och mäns villkor, behov och erfarenheter tillvaratas säkerställs även projektets relevans och kvalitet.

steg-1

STEG 1

Projektidé

 • Hur kan jämställdhet bidra till projektets verksamhet, nytta och relevans?
 • Vilka skillnader kan finnas i förutsättningar, behov, villkor mellan kvinnor och män som bör undersökas och hanteras?
 • Vad behöver problematiseras? Vilka normer, stereotypa antaganden med mera identifieras i projektet?
 • Vem är ansvarig för jämställdhets -och mångfaldsarbetet i projektet?
steg-2

STEG 2

Förväntat resultat

 • Hur kan projektets resultat bidra till ökad jämställdhet?
 • Hur uppfylls finansiärens krav på jämställdhet och genus i projektets förväntade resultat avseende mål, strategi, implementering och uppföljning?
 • Hur bidrar projektet till hållbarhetsmålen i Agenda 2030?
steg-3

STEG 3

Effekt

 • Hur påverkar resultatet kvinnor och män? Vad förväntas effekten av projektets utfall bli?
 • Hur ska utfallet kommuniceras på ett inkluderande sätt?
steg-4

STEG 4

Projektteam och styrning

 • Har konsortiet tillräckliga kunskaper, rutiner, metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet?
 • Är projektets konsortium jämställt (60/40)?
 • Har både kvinnor och män inflytande i projektets genomförande?
 • Är ledningsgrupp, styrgrupp och referensgrupp jämställda med mångfald av kompetenser?
steg-5

STEG 5

Uppföljning

 • Skapas ett lärande i utvärdering/uppföljning av projektet och vidtas eventuella åtgärder utifrån jämställdhetsperspektivet?
 • Finns jämställdhet och mångfald på mötesdagordningen i ledningsgruppen och i arbetsgrupper?
steg-6

STEG 6

Risker

 • Legitimitet och stöd för jämställdhetsarbete saknas i projektet
 • Jämställdhet integreras inte i det löpande projektarbetet
 • Externa leverantörer saknar kompetens i jämställdhetsintegrering
steg-7

STEG 7

Kritiska framgångsfaktorer

 • Implementering i alla ansökans/projektets relevanta delar
 • Jämställdhetsperspektiv integreras i innehåll av forskning, utveckling och innovation
 • Jämställdhet och mångfald i projektets organisation, dagordning och beslutsfattande
 • Reflektion som arbetsmetod

Jämställdhetsintegrering och genus i mitt projekt?

Verktyg, metoder och lärande exempel

Gender Contact Point: ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point

Här hittar du lärande exempel, verktyg och metoder som förenklar och kvalitetssäkrar jämställdhetsintegrering och mångfaldsarbete i ditt projekt.

Richer Business: richerbusiness.eu är ett verktyg för företag och organisationer som vill bli mer inkluderande och konkurrenskraftiga. Genom att arbeta med verktyget kan du göra din affärs- och verksamhetsmodell mer framgångsrik.

Kontakt

Gender Contact Point: ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point

För personal inom Luleå tekniska universitet:
Forskarwebben: ltu.se/internt/forskarwebb