+10 poäng!

Poäng:

title-img First Steps

Om Rikare affärsmodeller

Kundvärde, kapital, kompetens, kollaboration, kommunikation, kultur

 

Vad är rikare affärsmodeller?

Vad innebär rikare affärsmodeller och hur hänger de ihop med byggstenarna Kundvärde, kapital, kompetens, kollaboration, kommunikation och kultur?

Att använda sig av genusmedvetna affärsmodeller handlar om att tillvarata en mångfald av människor, idéer och drivkrafter för att utveckla nya produkter, tjänster och värdekedjor. När olika perspektiv möts uppstår en bredare förståelse av vilka utvecklingsbehov som finns i organisationer och samhällen.

Det hjälper oss också att se vilka lösningar som har störst potential att förbättra olika människors livskvalitet och välmående. Det skapar också förutsättningar för att utveckla lösningar som är hållbara ur ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv. Rikare affärsmodeller kan på så sätt bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och hantera aktuella samhällsutmaningar inom hälsa, arbete, integration, digitalisering, miljö m.m.

Varför behövs rikare affärsmodeller?

Traditionellt har företags- och innovationsutveckling kretsat kring ett fåtal människor och perspektiv, främst män med expertis inom teknik, industri och naturvetenskap. Det innebär att andra grupper inte fått samma chans att påverka utbudet och utformningen av framtidens produkter, tjänster och värdekedjor. Det har lett till att utvecklingsbehov missats och att de lösningar som utvecklats inte alltid är användbara för avsedda målgrupper eller verksamhetsområden. Dessa exkluderande mönster inom företags- och innovationsområdet kan kopplas till faktorer som kön, ålder, ursprung, utbildning, plats m.m.

Vad blir resultatet av rikare affärsmodeller?

Rikare affärsmodeller utgår från ett normkritiskt perspektiv på företagande och innovation, som utmanar etablerade föreställningar om vems behov, intressen, idéer och kompetenser som ska vara vägledande för hur framtidens varor, tjänster och värdekedjor formas. Det leder till att fler värdefulla perspektiv tas tillvara, att vi får produkter och tjänster som kan utvecklas av, tilltala och vara till nytta för fler människor.

Kundvärde

Kundvärde handlar om ditt erbjudande. Kunden ska uppleva att din affärsmodell är någonting värdefullt. Ett inkluderande erbjudande skapar förtroende hos kunderna för att företaget kan leverera det de behöver och vill ha.

 

Kapital

Kapital handlar om att affärsmodeller blir rikare genom att vara inkluderande. De sätter människans beteende och agerande i centrum, och ser till att humankapital kommer till största möjliga nytta för både företaget och dess kunder. Det handlar om att tillvarata resurser på ett effektivt sätt och inte låta stereotypa filter styra.

 

Kompetens

Kompetens handlar om att agera medvetet och att se befintliga och potentiella resurser. Bestäm dig för att se bortom stereotypa idéer om kompetens, nätverk och vad som skapar värde! Genom att inkludera en mångfald av personer blir ditt erbjudande hållbart och relevant för en så bred målgrupp som möjligt.

 

Kollaboration

Kollaboration handlar om att samverka med andra för att anskaffa resurser och ta fram och sälja innovativa erbjudanden till kunder. Samverkan sker externt och internt i företaget exempelvis för att ta fram nya innovativa erbjudanden, för att sälja produkten /servicen, serva denna och ta betalt. Se bortom de stereotypa filtren för inkluderande samverkan.

 

Kommunikation

Kommunikation handlar om vilka kanaler företaget använder för att nå ut med och ta in information. Kommunikation och kultur hör ihop, eftersom kommunikationen är en viktig del i att skapa företagets identitet och värdegrund. Kommunicera inkluderande!

 

Kultur

Kultur handlar om värdegrunden i ditt företag, grunden för både tanke och handling. Genom kulturen skapas ordning och sammanhang, så att alla kan samarbeta i både stort och smått. Det är viktigt att kulturen är framåtsyftande och ger plats för nya, rikare idéer, snarare än att vara konservativ och stå i vägen för nytänkande.

Läs mer om Rikare affärsmodell PDF >>
Rikare affärsmodell i ett nötskal PDF >>

Fördjupning

Canvas för inkluderande verksamhet är en canvas i pdf-format där du kan arbeta med att utveckla din affärsmodell och din inkluderande verksamhet.

Skapa hållbar förändring är en verktygslåda för att arbeta med hållbar förändring ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering är en studie som ger en översikt över alla de digitala verktyg som finns och som ger praktiska exempel i form av digitala appar, tester, modeller, processtöd och utbildningar.

Rekryteringsguiden är framtaget som stöd för den som ansvarar eller deltar i  företagets rekryteringsprocess vid anställning. De tre grundläggande faktorerna som alltid tas hänsyn till i rekryteringsprocessen är kompetens, jämställdhet och mångfald.

Metoden Genushanden syftar till att öka kvaliteten i vården för kvinnor och män men kan användas vid varje möte där det ska göras någon form av bedömning av insats.

Filmen Sámi Network Connectivity presents Delayed Internet presenterar ett teknikprojekt om kommunikation med jämställdhetsperspektiv.

Boken Förändring är möjlig – från ord till handling för jämställdhet i företag (Gunnel Vidén och Malin Lindberg, 2017) beskriver och exemplifierar hur en kan arbeta med förändringsarbete specifikt kopplat till jämställdhet i olika verksamheter.

Guide till jämställd kommunikation utvecklat av SKL ger dig tips och råd om hur du kan använda ett jämställdhetsperspektiv för att nå fram bättre med din kommunikation.

Jämställt bemötande är en handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering.

Mångväx är ett projekt där företag får direkt affärsnytta och visar modeller för att aktivt arbeta med jämställdhetsarbete i näringslivet.

Innovation Beyond Social Norms – Normkritik och normkreativitet kan vara nya begrepp för många. I den här artikeln beskrivs lite mer om vad det kan innebära samt hur Veryday arbetar med detta som en del av sin business innovation model.

Trappan är ett verktyg som ska uppmuntra arbetsgivare att bryta ner könsbarriärer i arbetslivet, glastaket som hindrar en del personer från att göra karriär på lika villkor och glasväggarna som upprätthåller normer om att män och kvinnor ska vara åtskilda i olika yrken och arbetsområden